CV

ANA MARIA ALMADA DE ALVAREZ

The text:

 

http://konstfack.diva-portal.org/smash/get/diva2:557634/FULLTEXT01.pdf

 

"JUKU, ATT SKAPA EN RITUAL"

Konstnärlig forskning

- Konstfack 2012-

Copyright @ All Rights Reserved